BAK-Almanya Derneği’nin son günlerdeki saldırılar karşısındaki açıklaması ve dayanışma çağrısıdır!

English

Barış Akademisyenleri – Almanya (BAK Almanya) derneği olarak son dönemde neoliberal akademik kurumsallaşmanın ürettiği rekabet, eşitsizlik ve haksızlıkları eleştirmek adına yürütülen, ancak geldiği nokta itibariyle hem bir bütün olarak Barış Akademisyenlerini hem de belirli üyelerini hedef haline getiren tartışmalara ilişkin kaygılarımızı ve uyarılarımızı kamuoyuyla paylaşmayı akademik ilkelerimiz ve temel kuruluş amacımız olan dayanışma hedefimiz gereği bir sorumluluk olarak görüyor ve bu kısa açıklamayı takdirinize sunuyoruz.

OHAL Komisyonu hiçbir hukuki zemini olmayan ret kararlarını peş peşe açıklarken, Barış Akademisyenleri bir kez daha, onları itibarsızlaştırmaya, kriminalleştirmeye ve devlet şiddeti karşısında savunmasız bırakmaya dönük saldırılara maruz bırakılıyor. BAK – Almanya olarak, büyük çoğunluğu yurt içinde ve yurt dışında güvencesiz koşullarda hayatını sürdürmek zorunda kalan, akademik hayattan zorla kopartılan ve haklarındaki hak ihlalleri hala devam eden Barış Akademisyenlerine yönelik bu saldırıları, taraftarlarının amaçlarını ve yersiz iddialarını yakından takip ettiğimizi beyan ediyor ve akademik özgürlüklerin, barışın ve dayanışmanın yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz.

Bu vesileyle tarafı olduğumuz ilkelerimizi kamuoyuna bir kez daha hatırlatmak isteriz. BAK – Almanya, akademik özgürlük ve ifade özgürlüğü değerlerine bağlı, kâr amacı gütmeyen kamuya yararlı bir dernek statüsündedir. Amacımız, temelde yurt içi ve yurt dışındaki Barış Akademisyenleri ve daha genel olarak insan hakları ve demokratik örgütlere yönelik baskı ve hak ihlalleri hakkında uluslararası kamuoyunu bilgilendirmek ve dayanışmayı örgütlemektir. Derneğimiz ve üyeleri, akademik ilkeleri ve dayanışma hedefi gereği üçüncü sektör fonlar, bölgesel çalışmalara odaklı kapalı ağlar, fon sağlamadaki eşitsizlikler ve akademide pozisyon edinimi konusundaki tartışmalara derneğin kuruluş gününden itibaren belirlediği etik ilkeler ile müdahil olmaya ve eleştirilerini dile getirmeye özellikle gayret göstermiştir ve göstermeye de devam edecektir. Neoliberal akademik kurumsallaşmanın bir uzantısı olan bu eşitsizlik ve haksızlıkların akademide kurumsal değişim yaratabilme olanaklarını açacak bir mücadele perspektifi ile tartışılması, üyeleri yurtdışında son 5 yıldır son derece prekar, güvencesiz ve belirsiz koşullarda hayatta kalmaya çalışan BAK – Almanya’nın temel hedeflerindendir.

Ancak son dönemdeki tartışmalar bu perspektiften tamamen yoksun ve belki de bilinçli bir biçimde hem bir bütün olarak Barış Akademisyenlerini hem de bir şekilde yurtdışına çıkmak zorunda kalmış olan herkesi hedef haline getirmiştir. Akademinin hücrelerine işleyen neoliberalizm ve nepotizm hayaleti, dikkatleri bilinçli bir şekilde asıl muhataplarından uzaklaştırarak eşitsizlikleri yeniden üretmekte; demokratik ve yasal prosedürlerin izlenmesini ve kolektif örgütlenmeyi engellemektedir. Muhatap kurumlardan ziyade işlerinden, ailelerinden ve ülkelerinden zorla koparılarak bu fonlara başvurmak zorunda bırakılanların bir bütün olarak hedef alınması, kolektivite ve dayanışmadan başka sermayesi olmayan topluluklarda manipülatif, kutuplaştırıcı bilgiye ve güvensizliğe neden olmakta ve hatta Barış için Akademisyenlere karşı ana-akım basının ve siyasetin karalama kampanyaları için zemin oluşturmaktadır.

Bütün bunlara rağmen BAK – Almanya olarak akademik özerklik, özgürlük ve etik ilkelerimize bağlı kaldığımızı belirtir; akademik hayatta her türlü ayrımcılığa ve neoliberalizmin her türlü suretine karşı olduğumuzun altını çizmek isteriz. Hedeflediğimiz ölçüde gerçekleştiremesek de yıllardır inatla yürütmeye çabaladığımız yurt içi ve yurtdışı dayanışma için daha fazla emek harcamaya kararlı olduğumuzu ve bu doğrultuda her tür yapıcı katkı ve öneriyi dikkate alacağımızı bir kez daha belirtiriz.

Dernek, tüzük ve etik ilkelerimiz hakkında daha fazla bilgi için: https://www.academicsforpeace-germany.org/.